HSBC

Forgot Password Quên Mật Khẩu

Request
Đề nghị Received
Request
Đề nghị Đã nhận, Step {0} of {1}{2} [br/]Bước {0} của {1}{2}

Thank you, your submission has been received. <br/>Cảm ơn quý khách hàng, chúng tôi đã nhận được hồ sơ của quý khách hàng.

Thank you
Trân trọng cảm ơn

Return to tasks page
Quay lại trang các nhiệm vụ
Your reference number is . We'll review your submission and your Client Support Manager will be in touch with you shortly to confirm that we have everything we need or ask for further details. If you have any questions in the meantime, please feel free to contact your Client Support Manager. Thank you again for choosing HSBC.
Số tham chiếu của quý khách hàng là . Chúng tôi sẽ rà soát lại hồ sơ của quý khách hàng và Giám đốc Hỗ trợ Khách hàng của quý khách hàng sẽ liên lạc sớm với quý khách hàng để xác nhận rằng chúng tôi đã có mọi thông tin cần thiết hoặc đề nghị bổ sung thông tin. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào trong thời gian này, vui lòng liên hệ với Giám đốc Hỗ trợ Khách hàng của quý khách hàng. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn HSBC.
'Cảm ơn.Chúng tôi sẽ gửi mã tham chiếu qua thư điện tử cho Quý khách để Quý khách thiết lập lại mật khẩu'
Application Progress: %
Tiến Độ Hồ Sơ: %
Return to tasks page
Quay lại trang các nhiệm vụ

Thank you for submitting this form.
Cảm ơn quý khách hàng đã gửi thông tin theo mẫu này.

This Form has been submitted successfully

Your reference number is .
Số tham chiếu của quý khách là .

What happens next?
Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo?

We'll review your submission and your account opening manager will be in touch with you shortly to confirm that we have everything we need or ask for any further details. If you have any questions in the meantime please feel free to contact your Account Opening Manager or Relationship Manager. Thank you again for choosing HSBC.
Chúng tôi sẽ rà soát lại hồ sơ của quý khách hàng và Giám đốc Hỗ trợ Khách hàng của quý khách hàng sẽ liên lạc sớm với quý khách hàng để xác nhận rằng chúng tôi đã có mọi thông tin cần thiết hoặc đề nghị bổ sung thông tin. Nếu quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào trong thời gian này, vui lòng liên hệ với Giám đốc Hỗ trợ Khách hàng của quý khách hàng. Một lần nữa cảm ơn quý khách hàng đã lựa chọn HSBC.
Send another email
Gửi một thư điện tử khác
If you would like us to send another email with your reference code, enter the address below.
Nếu quý khách hàng muốn chúng tôi gửi một thư điện tử khác kèm mã tham chiếu của quý khách hàng, vui lòng điền địa chỉ thư điện tử vào mục dưới đây.


Check your email
Kiểm tra thư điện tử của quý khách hàng
We've sent an email with your reference code to the address you provided ().If you haven't received it or would like an email sent to a different address, just click on the link below.
Chúng tôi đã gửi một thư điện tử kèm số tham chiếu của quý khách hàng đến địa chỉ thư điện tử quý khách hàng cung cấp ().Nếu quý khách hàng không nhận được thư hoặc muốn gửi thông tin đến một địa chỉ thư điện tử khác, vui lòng nhấp chuột vào đường dẫn dưới đây.
OR
HOẶC
Email Address: Địa chỉ Thư Điện tử:
Please input your email address, then we will send you an email with reference code for you to login with SMS One Time Verification Code via “User Registration” link.
Vui lòng nhập địa chỉ email của quý khách, sau đó chúng tôi sẽ gửi cho quý khách một email có mã số tham chiếu để quý khách đăng nhập với Mã Xác Nhận Một Lần được gửi qua tin nhắn SMS thông qua đường liên kết “Đăng Ký Người Dùng”.